Начало

Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.3 на ЗЗО

Отбелязвам, че освобождаването от потребителска такса е високохуманна социална мярка за облекчаване на децата и болните със социално значими заболявания. То е предприето от държавата, но е финансирано от джоба и за сметка на Лекарите, които не получават доплащане от Държавния бюджет за тези такси!

От потребителска такса по чл.37, ал.3 на ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:

І.            Белодробна и извънбелодробни форми на туберкулоза:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

A15.0A15.2

Туберкулоза на дихателните органи потвърдена бактериологично и хистологично с призната инвалидност

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж с призната инвалидност

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично призната инвалидност
A18.0M49.0

Туберкулоза на гръбначния стълб с призната инвалидност

A18.0M01.1

Туберкулоза на тазо-бедрената става с призната инвалидност

A18.0 M01.1

Туберкулоза на колянната става с призната инвалидност

A18.0 M90.0 Туберколоза на костите и ставите – Туберкулозен остеит с призната инвалидност

ІІ.           Вродени аномалии:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

Q.03

Вродена хидроцефалия

Q04.6Q04.8Q04.5Q04.9 Други вродени аномалии на мозъка – вроденимозъчни кисти, макрогирия, мегаленцефалия, вродена аномалия на мозъка, неуточнена /множествени аномалии на мозъка/
Q11.0 Q11.1Q11.2

Анофталм /Киста на очната ябълка/ с призната инвалидност

Анофталм /Други форми на анофталм – агенезия/ с призната инвалидностМикрофталм /криптофталм/ с призната инвалидност
Q12.0Q12.3Q12.4

Вродена аномалии на лещата

Вродена катаракта с призната инвалидност

Вродена афакия с призната инвалидност

Сферофакия с призната инвалидност
Q16.5Q16.4Q16.3

Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха – с призната инвалидност

Вродена аномалия на вътрешното ухо /Кортиев орган, мембранозен лабиринт/с призната инвалидност

Други вродени аномалии на средното ухо /вродена аномалия на средното ухо БДУ/с призната инвалидностВродена аномалия на слуховите костици /срастване на слуховите костици/ с призната инвалидност
Q20.0 Общ артериален трункус
Q20.3Q20.5 Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Дискордантно свързване на камерите с артериитеДискордантнопредсърднокамерносвързване
Q21.3

Тетралогия на Fallot

Q21.8Q21.0Q21.2 Вродени аномалии на сърдечната преградаДруги вродени аномалии на сърдечната преградаМеждукамеренсепталендефектПредсърднокамерен септален дефект
Q21.1 Междупредсърден септален дефект с призната инвалидност
Q21.2 Предсърднокамеренсепталендефектс призната инвалидност
Q20.8 Други вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори
Q22.0Q22.2Q22.1

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа –атрезия,инсуфициенция и стеноза спризната инвалидност

Атрезия на клапата на белодробната артерияс призната инвалидностВродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерияс призната инвалидностВродена стеноза на клапата на белодробната артерияс призната инвалидност
Q22.8Q22.4 Други вродени аномалии на трикуспидалната клапаВроденастенозанатрикуспидалнатаклапа
Q22.5 Аномалияна Ebsteinс призната инвалидност
Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа с призната инвалидност
Q23.1 Вроденаинсуфициенциянааортнатаклапас призната инвалидност
Q23.2 Вродена митрална стеноза с призната инвалидност
Q23.3 Вроденамитралнаинсуфициенцияс призната инвалидност
Q23.4

Синдром на хипопластичното ляво сърце

Q24.0Q24.3Q24.5Q24.6Q24.8

Други вродени аномалии на сърцето с призната инвалидност

Dextrocardiaс призната инвалидностБелодробнаинфундибуларнастенозас призната инвалидностАномалиянакоронарнитесъдовес призната инвалидностВроденсърдеченблокс призната инвалидностДругиуточненивроденианомалиинасърцетос призната инвалидност
Q25.1Q25.3

Вродени аномалии на големите артерии

Коарктация на аортата

Стеноза на аортата
Q25.4

Други вродени аномалии на аортата

Q25.0

Отворен ductus arteriosus

Q25.5Q25.6Q25.7

Вродени аномалии на големите артерииспризнатаинвалидност

Атрезиянабелодробнатаартерияс призната инвалидностСтенозанабелодробнатаартерияс призната инвалидностДруги вродени аномалии на белодробната артерияс призната инвалидност
Q26 Вродени аномалии на големите вени с призната инвалидност
Q27.3Q27.8Q27.9

Други вродени аномалии на периферната съдова системаспризнатаинвалидност

ПерифернаартериовенознааномалияспризнатаинвалидностДруги уточнени вродени аномалии на периферната съдова системас призната инвалидностВроденааномалиянаперифернатасъдовасистема, неуточненаспризнатаинвалидност
Q28.2Q28.3Q28.8

Други вродени аномалии на системата на кръвообращението спризнатаинвалидност

Артериовенознааномалиянацеребралнисъдове спризнатаинвалидност

Другивроденианомалиинацеребралнисъдове спризнатаинвалидност

Други уточнени вродени аномалии на системата на кръвообращението спризнатаинвалидност
Q33.0 Вроденабелодробнакистоза спризнатаинвалидност
Q33.3Q33.6

Вродени аномалии на белия дроб спризнатаинвалидност

Агенезия на белия дроб спризнатаинвалидност

Хипоплазия и дисплазия на белия дроб с призната инвалидност
Q33.4 Вроденабронхиектазия спризнатаинвалидност
Q61; N18 Кистозна болест на бъбрека с ХБН
Q78.0 Други остеохондродисплазииOsteogenesis imperfecta
Q90

Синдром на Down

Q91

Синдром на Edward и синдром на Patau

Q93

Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде

ІІІ.          Ендокринни заболявания и смущения на обмяната на веществата:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

E10.2 N08.3 -   Е14.2 N08.3 Захарен диабет с бъбречни усложнения
E10.3H36.0 -Е14.3 H36.0 Захарен диабет с очни усложнения
E10.4G63.2-Е14.4G63.2 Захарен диабет с неврологични усложнения
E10.5 Е14.5 Захарен диабет с периферни съдови усложнения
E20

Хипопаратиреоидизъм

Е34.3 Нанизъм, некласифициран другаде
Е23.2

Безвкусен диабет

E72.0 Разстройства на транспортирането на аминокиселини – болест на Hartnup, цистиноза, цистинурия, синдром на Fanconi
E70.0E70.1

Класическа фенилкетонурия

Други видове хиперфенилаланинемии

E84

Кистозна фиброза

E80.0E80.1E80.2

Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина

Наследствена еритропоетична порфирия

Порфирия кутанеа тарда

Други порфирии

E85

Амилоидоза

ІV.          Заболявания на сърдечно-съдовата система:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

I05I05.0I05.1I05.2I05.8I05.9

Ревматични болестина митралната клапа

Митрална стенозаРевматична митрална инсуфициенцияМитрална стеноза и инсуфициенцияДруги болести на митралната клапаБолест на митралната клапа, неуточнена
I06I06.0I06.1I06.2I06.8I06.9

Ревматични болести на аортната клапас призната инвалидност

Ревматична аортна стенозас призната инвалидност

Ревматична аортна инсуфициенцияс призната инвалидност

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенцияс призната инвалидност

Други ревматични болести на аортната клапас призната инвалидност

Ревматична болест на аортната клапа, неуточненас призната инвалидност
I08.0 Съчетанозасяганенамитралнатаиаортнатаклапис призната инвалидност
I07 Ревматични болести на трикуспидалната клапа с призната инвалидност
I11I12I13I15

Хипертонична болест на сърцетос призната инвалидност

Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест]с призната инвалидност

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрекс призната инвалидност

Вторична хипертонияс призната инвалидност
I21 Остър инфаркт на миокарда с призната инвалидност
I25.2 Стар инфаркт на миокарда с призната инвалидност
I25.3 Сърдечна аневризма с призната инвалидност
I28.9 Белодробно-съдова болест, неуточнена с призната инвалидност
I27.0 Първична белодробна хипетония с призната инвалидност
I42 Кардиомиопатия с призната инвалидност
I50.0 Застойна сърдечна недостатъчност с призната инвалидност
I69.0 Последици от субарахноидален кръвоизлив с призната инвалидност
I69.1 Последици от вътремозъчен кръвоизлив с призната инвалидност
I69.8 Последици от други и неуточнени мозъчно-съдови болести с призната инвалидност
I69.2I69.3I69.4

Последици от мозъчно-съдова болест с призната инвалидност

Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив с призната инвалидност

Последици от мозъчен инфаркт с призната инвалидност

Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка с призната инвалидност
I67 Други мозъчно-съдови болести с призната инвалидност

V.           Заболявания на дихателната система

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

J45 Астма с призната инвалидност
J47 Бронхиектатична болест с призната инвалидност
J67 Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прах с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J44 Друга хронична обструктивна белодробна болест с призната инвалидност
J60 Пневмокониоза на въглекопачите с призната инвалидност и доказанопрофесионално заболяване
J61 Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални вещества с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J62.8 Пневмокониоза, причинена от друга прах, съдържаща силиций с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J63

Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прах с призната инвалидност и доказано професионално заболяване

J69.4 Химични респираторни състояния, причинени от химични вещества, газове, дим и пари с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J69.1

Пневмонит, причинен от вдишване на масла и есенции с призната инвалидност и доказано професионално заболяване

J84.1 Други интерстициални белодробни болести с фиброза с призната инвалидност

 

VІ.          Заболявания на храносмилателната система

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

K50 Болест на Crohn [регионарен ентерит]с призната инвалидност
K51.0 Улцерозен (хроничен) ентероколит с призната инвалидност
К71.7 Токсично увреждане на черния дроб с фиброза и цироза на черния дроб с призната инвалидност

VІІ.         Бъбречни заболявания:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

N18 Хроничнабъбречнанедостатъчност с призната инвалидност

VІІІ.        Всички бременни и родилки до 45 дни след раждането:

ІХ.          Заболявания на кръвта и кръвотворните органи:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

D61.0 Конституционална   апластична анемия
D66D67D68 Вроден дефицит на фактор VIIIВроден дефицит на фактор IХДруги нарушения на кръвосъсирването

Х.           Психични заболявания:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

F25 Шизоафективни разстройства
F30-F39 Разстройства на настроението [афективни разстройства]
F22.0 Налудно разстройство
F71 Умерена умствена изостаналост
F72 Тежка умствена изостаналост
F73 Дълбока умствена изостаналост

 

ХІ.          Болести на нервната система:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

G30

Болест на Alzheimer

G20 Болест на Parkinson
G25 Други екстрапирамидни и двигателни нарушения
G11

Наследствена атаксия

G12

Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми

G95.0

Сирингомиелия и сирингобулбия

G35

Множествена склероза

G81 Хемиплегия
G80

Детска церебрална парализа

G83 Другипаралитичинисиндроми
G40

Епилепсия

G70.0 Myasthenia gravis

 

ХІІ.         Болести на сетивните органи:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

H54.0

Слепота на двете очи

H54.1

Слепота на едното око, намалено зрение на другото

H90

Глухота

ХІІІ.        Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

M32 Дисеминиран lupus erythematodes
M34

Системна склероза

М05.3I52.8М05.3I39.М05.3I41.8М05.3G73.7М05.3I32.8М05.3G63.6

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи с призната инвалидност

Ревматоиден(-на):

Кардит с призната инвалидност

 

Ендокардит с призната инвалидност

 

Миокардит с призната инвалидност

 

Миопатия с призната инвалидност

 

Перикардит с призната инвалидност

Полиневропатия с призната инвалидност
M45

Анкилозиращ спондилит

M46.2 /0-9/M86.3М86.4М86.5М86.6

Остеомиелит на гръбначния стълб с призната инвалидност

Мултиплен хроничен остеомиелит с призната инвалидност

Хроничен остеомиелит с фистула с призната инвалидност

Други хронични хематогенни остеомиелити с призната инвалидност

Други хронични остеомиелити с призната инвалидност

ХІV.       Болни с органна трансплантация и изкуствени отвори:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

Z94

Наличие на трансплантирани органи или тъкани

Z43

Грижа за изкуствени отвори

 

ХV.Всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97.

ХVІ.       ЗЗОЛ, страдащи от заболявания с над 71 % намалена работоспособност.

ВХОД